Utredningar

FAMILJEHEMSUTREDNINGAR


Visa Omsorg har kompetens att utreda enligt nya Källvestens intervjun och enligt SOSFS 2012:11. Som en inledande bedömningsinstrument används även Socialstyrelsens nya utredningsinstrument "BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem". Vi tar konsekvent registerutdrag från misstanke och belastningsregister, Försäkringskassan, Socialregister och Skatteverket.


När vi bedömer och utreder gör vi en bedömning av de risk- och skyddsfaktorer i som finns i familjehemmet och dess närmiljö. En riskfaktor kan vara en händelse, en egenskap, ett förhållande eller en process som ökar risken för negativ utveckling för individen. Skyddsfaktorer reducerar eller motverkar effekten av riskfaktorer. Utifrån detta gör vi en helhetsbedömning av familjehemmets situation.

 


- Visa Omsorg -

- Tel: 010-3307676, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -

Aktuellt

Just nu har vi flertalet utredningar av familjehem på gång. Våra utredare är socionomer och beteeendevetare.

Läs mer >>